Att skriva sig till läsning.

Eftersom den kommun jag arbetar för har ett beslut om en Ipad per två elever fanns det en stark önskan hos mig att utveckla mitt pedagogiska tänk ytterligare kring IKT i klassrummet. Efter att ha läst Arne Tragetons bok: Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola och varit på en inspirerande föreläsning med Erika Lövgren insåg jag att det var en metod som jag tog till mig och vill utveckla utifrån mitt tänk och min undervisning. Christer Friman är ytterligare en källa till inspiration med sitt arbetssätt som han delar med sig genom sin blogg Tangentdansen.2014-09-11 09.24.09

Min tanke är att låta bokstäverna vara teman i undervisningen. I klassen arbetar vi med en bokstav i taget, på olika sätt och med olika mål. Det är tänkt att omfatta kreativitet och skapande liksom träning av finmotorik samt skrivande och självklart läsande. Undervisning och aktiviteter anpassas efter elevernas behov och kunskapsutveckling. Ipaden blir ett utmärkt komplement som verktyg i elevernas skriv- och läsutveckling. De underlättar skrivandet för eleverna och de kan fokusera på innehållet i texten. Att eleverna arbetar två och två med Ipaden innebär ett ökat samarbete och delaktighet för eleverna samt ett ypperligt sätt att eleven får utrymme att vara en resurs i klassrummet.

Skolans mål är att varje elev

• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,

• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan,

• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Kreativitet och finmotorik!

Det behövs massor med bra material för att eleverna ska lockas att träna sin finmotorik. Färg och form som blir till kreativa skapelser – lättillgängligt och frestande.

IMG_0008.JPG

”Gamla” elever!

Vilken härlig feedback! När ”gamla” elever kommer tillbaka och lämnar avtryck på detta sätt så känns det att man själv har gjort intryck.

2014-09-01 17.10.47 2014-09-01 17.10.57

På väg!

Nu har resan startat! Vi sätter oss i tillrätta i Första klass och ger oss ut mot nya, oupptäckta mål liksom gamla och välbesökta. På vissa hållplatser stannar vi till lite extra när vi behöver upptäcka och uppleva lite mer. Ibland stannar vi bara till en kort stund för att påminnas om något vi redan varit med om. Vissa mål känns avlägsna och det är resan dit som är viktigast. Andra mål ligger nära och kanske kommer vi att återkomma till dem, då och då,för att bli trygga och hemmastadda. Just nu är vi 16 elever med på tåget. Alla kommer inte att göra exakt samma resa och heller inte besöka alla hållplatser vid samma tid. Var och en gör sin resa, i sin takt och på sina villkor. I slutändan kommer vi alla ha samma mål i sikte även om resrutten ser annorlunda ut. Som mentor i klassen tar jag plats i första vagnen, som lokförare och till min hjälp har jag en resurs som får bli vår konduktör. Förutsättningarna för denna gemensamma resa ser goda ut och vi hoppas att alla kommer med på tåget. Tag plats, var god stäng dörrarna. Nu kör vi!

IMG_0009-1.JPG

I mitt klassrum vill jag att…

…en god lärandemiljö ska byggas utifrån tillit och respekt. Genom att lägga en grund av trygghet och samkänsla i elevgruppen skapas en tolerant miljö där alla elever ges förutsättningar och möjligheter att lyckas. På vilket sätt detta sker är beroende av gruppsammansättning och elever som individer. Eleverna ska känna att de har inflytande och att det finns utrymme för deras delaktighet samt att de har möjlighet att vara med och påverka sitt eget lärande. Mina förväntningar på eleverna och deras kunskapsutveckling ska vara tydlig för varje enskild elev att ta till sig och förstå, så att de blir medvetna om sitt eget lärande.

Rit-och skrivbok

rit o skriv
För att visa eleverna hur högt jag värderar deras arbete gör jag personliga ”scrapbookade” framsidor på varje skrivbok.

I vår klass använder vi oss av rit- & skrivboken för att rita och skriva om det ”fröken” läst i högläsningsboken eller som vi sett på film. Den är ett verktyg för att återberätta och bearbeta det vi hört eller läst. När vi arbetar med ett tema används boken till att anteckna det viktigaste ur en faktatext eller från en film och på så sätt befästa våra nya kunskaper.

Som lärare kan jag se om eleverna har förstått och jag kan också bedöma deras förmågor kring skrivandet utefter det syfte jag har satt upp. Ibland kanske det är meningarna med punkt och stor bokstav jag bestämmer mig för att titta på, ibland är det själva innehållet och hur de har förstått det. Bedömningen av text och bild sker med hjälp av två stjärnor och en önskan, dels av mig, läraren och dels av eleverna själva. Dessutom får eleverna bedöma varandras text och bild och ge stjärnor för det som är bra och önska något som kan bli bättre.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 som vi tränar med hjälp av rit- & skrivboken:

  • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Läxhjälp!

Onsdag betyder läxhjälp efter skolans slut. Några av mina elever stannar kvar en stund extra för att få stöd och hjälp med veckans läxa. Önskan kommer från föräldrar och det kan bero på olika saker. Dels kan det vara språksvårigheter. Vi har många elever med annat modersmål än svenska. Det finns också andra orsaker som skiftjobb eller helt enkelt att läxan är en källa till konflikt och att behovet är stort. I det senaste fallet räknas det mer eller mindre som specialundervisning som ligger utanför timplanens ram.laxor

Idag är det tre elever som stannar kvar och tillsammans arbetar  och diskuterar vi kring matteläxan som denna vecka handlar om multiplikation. Vi plockar med plockisar och pengar. Vi handlar sudd och betalar. Vi delar pengar i högar. Fantasin är gränslös och vi har fantastiskt roligt tillsammans. Eleverna delar gärna med sig av sina tankesätt och funderar och förklarar. Även jag får nya infallsvinklar och lär mig nya saker och strategier. En av eleverna konstaterar: ”När det är multiplikation med 2 då kan man alltid tänka dubbelt.” och efter ett tag tillägger eleven ”Då blir det att tänka hälften när det är delat med 2!” ”Oj vad bra tänkt”, utbrister en annan. ”Synd att det inte funkar på alla!” Som sagt vi lär och är tillsammans och bättre miljö för lärande är svårt att hitta. Jag skulle bara önska att jag fick ge dessa stunder till alla!