Rit-och skrivbok

rit o skriv
För att visa eleverna hur högt jag värderar deras arbete gör jag personliga ”scrapbookade” framsidor på varje skrivbok.

I vår klass använder vi oss av rit- & skrivboken för att rita och skriva om det ”fröken” läst i högläsningsboken eller som vi sett på film. Den är ett verktyg för att återberätta och bearbeta det vi hört eller läst. När vi arbetar med ett tema används boken till att anteckna det viktigaste ur en faktatext eller från en film och på så sätt befästa våra nya kunskaper.

Som lärare kan jag se om eleverna har förstått och jag kan också bedöma deras förmågor kring skrivandet utefter det syfte jag har satt upp. Ibland kanske det är meningarna med punkt och stor bokstav jag bestämmer mig för att titta på, ibland är det själva innehållet och hur de har förstått det. Bedömningen av text och bild sker med hjälp av två stjärnor och en önskan, dels av mig, läraren och dels av eleverna själva. Dessutom får eleverna bedöma varandras text och bild och ge stjärnor för det som är bra och önska något som kan bli bättre.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 som vi tränar med hjälp av rit- & skrivboken:

  • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Lämna en kommentar